Regulamin

REGULAMIN BASENU ODKRYTEGO

1. Basen kąpielowy jest obiektem Gminy Świebodzice, zarządzanym przez OSiR Świebodzice Sp. z o.o., z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 6.
2. Basen jest czynny w okresie wakacji od godziny 10:00 do 19:00. Basen należy opuścić do godziny 19:00
3. Korzystanie z basenu jest możliwe po zakupieniu biletu wstępu, co jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrań z kamer (klauzula informacyjna dotycząca zasad wykorzystania zapisu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).
5. Dzieci w wieku do 12 lat, mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających oraz wnoszenia w/w środków na teren basenu.
7. Za przedmioty pozostawione na terenie basenu, OSiR Świebodzice nie ponosi odpowiedzialności.
8. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie basenu oprócz ciągów komunikacyjnych, placu zabaw i boiska.
9. Na basenie obowiązują następujące oznaczenia flag:
a) flaga biała – kąpiel dozwolona,
b) flaga czerwona – zakaz kąpieli.
10. Korzystanie z kąpieli dozwolone jest wyłącznie w stroju kąpielowym, a przed wejściem do wody należy skorzystać z natrysku.
11. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwacją, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy.
12. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z emblematem „Ratownik” lub „WOPR”.
13. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
14. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z stref dla nieumiejących pływać (płytkich części basenu).
15. Osobom znajdującym się na terenie basenu nie wolno wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona.
16. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a szczególnie:
a) biegać po chodnikach otaczających niecki basenowe,
b) wskakiwać do wody,
c) wpychać, popychać i zanurzać do wody innych użytkowników,
d) hałasować,
e) fałszywie alarmować,
f) używać sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
g) niszczyć wyposażenia basenu,
h) zanieczyszczać wody basenowej,
i) zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska,
j) rozpalania ognisk i grillowania poza miejscami wyznaczonymi,
k) jeździć na hulajnodze, rowerze, motorowerze.

17. Na teren basenu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
19. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
20. Na terenie basenu, bez zgody zarządcy, zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, usługowej i marketingowej, w tym rozprowadzania ulotek i sprzedaży towarów.
21. Zauważone zagrożenia prosimy zgłaszać obsłudze basenu.
22. Skargi i wnioski należy kierować do Prezes OSiR Świebodzice sp z o.o. ul. Mieszka Starego 6, w dni robocze od godz. 8:00 – 15:00.

Załącznik do regulaminu – Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

1. Informujemy, że na terenie Basenu Odkrytego w Świebodzicach przy ul. Rekreacyjnej 1 prowadzony jest monitoring wizyjny.
2. Administratorem danych osobowych uzyskanych podczas monitoringu jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 6.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem 58-160 Świebodzice, ul. Mieszka Starego 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@osir.swiebodzice.pl.,
4. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem wejście na obiekt, kasę, niecki basenowe oraz tereny rekreacyjne wokół niecek.
5. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z Art.6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze lub osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu). Uprawnione organy, osoby fizyczne, którym dane zostaną udostępnione maja obowiązek przetwarzać je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i tylko w celu w jakim dane im udostępniono.
7. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni.
8. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do żądania od OSiR Świebodzice Sp. z o.o. dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych.