RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 6.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w OSiR Świebodzice Sp. z o.o. – iod@osir.swiebodzice.pl., tel. 74 666 96 20.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art.6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w następującym celu:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OSiR Świebodzice Sp. z o.o.;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami OSiR Świebodzice Sp. z o.o.;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z OSiR Świebodzice Sp. z o.o przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Panu prawo do żądania od OSiR Świebodzice Sp. z o.o. dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Rozmiar czcionki
Kontrast