REGULAMIN

REGULAMIN HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ

1. Hala Sportowo – Widowiskowa nazywana dalej obiektem jest miejscem organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i targowych.
2. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 630 – 2230, w soboty
i niedziele w zależności od kalendarza imprez lub rezerwacji.
3. Użytkownicy i obsługa obiektu zobowiązani są do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie.
4. Osoby przebywające na terenie obiektu podlegają dotyczącym go przepisom porządkowym oraz przepisom szczegółowym narzuconym przez organizatora imprez. W razie ich nieprzestrzegania będą usuwane z terenu obiektu.
5. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń i urządzeń sportowych
z należytą starannością, ewentualne szkody pokryć w pełnej wysokości.
6. Wstęp na płytę boiska dozwolony jest tylko w sportowym obuwiu zmiennym.
7. Wszelkie zajęcia mogą odbywać się tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej
w terminach ustalonych z dyrekcją obiektu.
8. Pełną odpowiedzialność za przebieg zajęć oraz za grupę ponosi organizator bądź wynajmujący obiekt.
9. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających i stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren obiektu.
10. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu napojów alkoholowych, środków odurzających i niebezpiecznych przedmiotów.
11. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania otwartego ognia.
12. W czasie trwania imprez organizator zobowiązany jest do zapewnienia porządku
i bezpieczeństwa ich uczestnikom.
13. Organizator ma obowiązek określić komu i na jakich warunkach przysługuje prawo uczestniczenia w imprezie. W przypadku imprez szkolnych uczestnictwo w nich możliwe jest wyłącznie pod opieka nauczyciela.
14. Podczas trwania imprez masowych wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń służb porządkowych.
15. Skargi i zażalenia dotyczące funkcjonowania obiektu lub jego obsługi przyjmuje Prezes OSiR Świebodzice Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00.