Regulamin

REGULAMIN SIŁOWNI OSiR ŚWIEBODZICE Sp. z o.o.

1. Klientem siłowni jest każda osoba, która wykupi bilet wstępu lub karnet uprawniający do korzystania z niej.
2. Karnet na siłownię może wykupić osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 14 rok życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
3. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiony innym osobom.
4. Osoba kupująca bilet wstępu lub karnet oświadcza, że jest zdrowa i nie ma przeciwwskazań do treningu siłowego oraz, że zapoznała się z regulaminem korzystania z siłowni i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
5. Klienci ćwiczą na własną odpowiedzialność. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie zajęć. Klienci zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
6. Klienci siłowni ćwiczą zgodnie z zaleceniami instruktora. W przypadku niezwrócenia się o opracowanie treningu instruktor nie odpowiada za efekty ćwiczeń.
7. Trenując poza godzinami pracy instruktora, Klient ponosi odpowiedzialność za swoje zdrowie oraz za użytkowany sprzęt.
8. Przed przystąpieniem do ćwiczeń, należy samemu sprawdzić sprzęt (zabezpieczenia, obciążenie, zaciski itd.).
9. Klienci zobowiązani są do:
przynoszenia i okazywania karnetów na prośbę pracownika OSiR Świebodzice Sp. z o.o.,
przestrzegania terminu ważności karnetów,
przestrzegania i zachowania czystości, ćwiczenia z osobistym ręcznikiem, zmiany obuwia i stroju na sportowy,
powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z siłowni innym Klientom, niszczenia mienia siłowni jak również pomieszczeń obiektu,
zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu siłowego i ich przestrzegania,
odłożenia po każdym ćwiczeniu sprzętu na swoje miejsce,
niespożywania alkoholu i niepalenia tytoniu na terenie obiektu,
wykonywania ćwiczeń według wskazań instruktora.
10. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klientów pozostawione w szatni, jak również w innych miejscach obiektu.
11. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren obiektu.
12. Osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać wykluczone z udziału w zajęciach na siłowni.
13. Skargi i zażalenia dotyczące funkcjonowania siłowni lub jej obsługi przyjmuje Prezes OSiR Świebodzice Sp. z o.o od poniedziałku do piątku w godzinach: 1000 – 1400.