Regulamin

REGULAMIN KRĘGIELNI

I. Część ogólna

1. Kręgielnia jest własnością Gminy Świebodzice, zarządzaną przez OSiR Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mieszka Starego 6.
2. Osoby przebywające na terenie kręgielni zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed wejściem do kręgielni oraz instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń przed skorzystaniem z nich i bezwzględnego ich przestrzegania. Wejście na teren kręgielni stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Kręgielnia czynna jest codziennie:
– od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12:00 do 22:00,
– w piątki i soboty w godzinach od 12:00 do 22:00,
– w niedziele w godzinach od 12:00 do 22:00.
4. Z kręgielni mogą korzystać osoby:
– które ukończyły 14 lat samodzielnie na własną odpowiedzialność,
– które nie ukończyły 14 lat pod opieką osoby pełnoletniej i na jej odpowiedzialność.
5. Korzystanie z kręgielni i usług w niej oferowanych jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6. Pierwszeństwo do korzystania z kręgielni mają osoby posiadające rezerwację torów.
7. Tory można rezerwować mailowo pod adresem: kregielnia@osir.swiebodzice.pl.
8. Gwarancją rezerwacji toru jest dokonanie wpłaty na godzinę przed wynajmem w kasie kręgielni lub na konto OSiR Świebodzice i okazanie potwierdzenia przelewu.
9. Odwołanie rezerwacji toru możliwe jest na dzień przed wynajmem.
10. Nieobecność osoby rezerwującej 10 minut przed ustalona godziną spowoduje zwolnienie rezerwacji i umożliwi sprzedaż toru, bez zwrotu dokonanej wpłaty.
11. Z kręgielni należy korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem w sposób niezagrażający innym użytkownikom, nie doprowadzając do uszkodzeń urządzeń wchodzących w jej skład.
12. Wszelkie usterki zauważone podczas pobytu na terenie kręgielni należy zgłaszać pracownikom OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
13. Osoby korzystające z kręgielni zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na jej terenie.
14. Osoby korzystające z kręgielni ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
15. Pracownicy OSiR Świebodzice Sp. z o.o. mają prawo zatrzymać grę w celu usunięcia usterek itp.
16. Na terenie kręgielni zabrania się:
a) w strefie gry używania obuwia innego niż specjalistycznego – przeznaczonego do gry w kręgle,
b) wychodzenia poza kręgielnię w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle,
c) wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
d) wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
e) wnoszenia broni, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
f) wprowadzania zwierząt,
g) korzystania z obiektu i jego urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,
h) wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
i) wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
j) spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
k) palenia tytoniu, używania e-papierosów, wnoszenia i spożywania alkoholu niebędącego w sprzedaży na terenie kręgielni lub innych używek,
l) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
m) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na obiekcie i terenach przyległych,
n) zaśmiecania, pozostawiania gum do żucia, opakowań po żywności, wylewania płynów, itp.,
o) przeszkadzania innym użytkownikom,
p) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
q) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
r) wnoszenia na teren kręgielni deskorolek, hulajnóg, rowerów itp.
s) prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub niezwiązanej z przeznaczeniem kręgielni bez zawarcia w tej sprawie umowy z OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

II. Zasady korzystania z obiektu

17. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kręgielni.
18. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
19. Warunkiem wypożyczenia specjalistycznego obuwia do gry w bowling oraz uzyskania klucza do szafki, jest podanie swojego imienia i nazwiska okazując pracownikowi kręgielni dokument tożsamości ze zdjęciem oraz pokwitowanie odbioru obuwia lub klucza do szafki.
20. Opłata za niezwrócone obuwie wynosi 150 zł.
21. Opłata za zagubienie klucza do szafki wynosi 20 zł.
22. Zasady gry:
a) osoby nieznające zasad gry maja obowiązek poprosić o pomoc obsługę kręgielni,
b) przy jednym torze może grać i przebywać do 10 osób,
c) gra odbywa się w systemie godzinowym,
d) opłaty za wynajem toru uiszczane są z góry w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem,
e) przy korzystaniu z torów do bowlingu każdy z użytkowników zobowiązany jest do wymiany obuwia na obuwie specjalistyczne – przeznaczone do gry w bowling,
f) przy korzystaniu z torów do kręgli klasycznych każdy z użytkowników zobowiązany jest do wymiany obuwia na obuwie zmienne, z białą podeszwą.
g) gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiaru dłoni,
h) w strefie rozbiegu może przebywać tylko jeden gracz,
i) przed wejściem na rozbieg jedzenie i napoje należy pozostawić na stoliku,
j) rzut następuje tylko jedną kulą naraz,
k) kule nie mogą być rzucane z dużej wysokości na tory i rynny rzutu błędnego,
l) na torze do bowlingu kulę należy wyrzucać za linią oznaczającą początek toru (linią faulu), nie przekraczając jej – przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce,
m) na torze do kręgli klasycznych kulę należy wyrzucać przed linią oznaczającą początek toru (linią faulu) – przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce,
n) nie wolno rzucać jednocześnie z graczami z toru obok, pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie,
o) przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę, a sygnalizacja świetlna pozwala na oddanie rzutu,
p) zniszczenie elementów wyposażenia w następstwie oddania nieprawidłowego rzutu skutkować będzie pełną odpowiedzialnością finansową za wyrządzone szkody,
q) w przypadku zatrzymania się kuli na torze gracze zobowiązani są do zaprzestania gry i do poinformowania o tym pracownika kręgielni,
r) w przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek z urządzeń gracze zobowiązani są do zaprzestania gry i do poinformowania o tym pracownika kręgielni,
s) podczas gry w kręgle zakazane jest:
– wrzucanie na tor więcej niż jednej kuli,
– rzucanie kuli do nieprzygotowanego toru,
– siadanie na manipulatorze, podajniku kul i stolikach.
23. Każdy użytkownik kręgielni ma bezwzględnie stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez obsługę kręgielni.
24. Pracownicy OSiR Świebodzice Sp. z o.o. mogą kontrolować sposób korzystania z kręgielni, wydawać w tym zakresie stosowne zalecenia, a w przypadku niestosowania się do nich nakazać jej opuszczenie.
25. Pracownicy OSiR Świebodzice Sp. z o.o. mają prawo nie wpuścić na teren kręgielni lub z niej wyprosić osoby, których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje bądź stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji i oznakowania na terenie kręgielni. Wyżej wymienione zachowanie może skutkować podjęciem innych stosownych kroków przewidzianych przepisami prawa.
26. Teren kręgielni jest monitorowany całodobowo, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. gwarantuje, że iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
27. O sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
28. W przypadku zamkniętych imprez okolicznościowych, za uprzednią zgodą OSiR Świebodzice Sp. z o.o., możliwe są odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu.
29. Skargi i zażalenia dotyczące funkcjonowania kręgielni lub jej obsługi proszę zgłaszać mailowo na adres: osir@swiebodzice.pl.
30. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu, a w szczególności naruszanie zasad bezpieczeństwa lub akty wandalizmu skutkować będą odpowiedzialnością karno-administracyjną.