Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OSiR Świebodzice Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OSiR Świebodzice Sp. z o.o.: osir.swiebodzice.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 27.06.2017 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.04.2021 r.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono 6 maja 2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail:
sekretariat@osir.swiebodzice.pl
adres:
OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
W zarządzie OSiR Świebodzice Sp. z o.o. znajduje się 5 budynków i budowli:

  1. Budynek Hali przy ul. Mieszka Starego 6. Budynek posiada 6 odrębnych wejść do hali na poziomie „0”, drzwi dwudzielne o szerokości 2 x 90 cm., obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, na parterze budynku znajduje się winda za pomocą, której można przemieścić się na poziom pierwszy, gdzie znajdują się wszystkie pomieszczenia biurowe.
  2. Budynek Wodnego Centrum Rekreacji przy ul. Mieszka Starego 8. Budynek jednokondygnacyjny, posiada wysoki parter, obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed wejściem do obiektu wykonany jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach, wjazd do budynku bezprogowy prowadzący bezpośrednio do holu, szerokie drzwi wejściowe (100 cm), w holu głównym wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych, Kasy WCR oraz przebieralnie zlokalizowane na parterze, duża swoboda dla osób poruszających się na wózkach (szerokie drzwi wejściowe do szatni, składane bramki wejściowe), w szatni dwie przebieralnie dostosowane do osób niepełnosprawnych, zaopatrzone w lekkie wózki, ponadto w szatni znajdują się dwupoziomowe szafki, dolne dostępne z poziomu osoby siedzącej na wózku.
  3. Budynek socjalny przy ul. Sportowej 15. Budynek jednokondygnacyjny, obiekt częściowo dostosowany do osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku prowadzi mała pochylnia umożliwiająca wjechanie wózkiem do wewnątrz budynku. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość swobodnego poruszana się na parterze budynku (szatnie, przebieralnie, pozostałe pomieszczenia. Brak windy, co uniemożliwia dostanie się na poziom pierwszy, gdzie znajdują się biuro, sala konferencyjna.
  4. Budynek socjalny na terenie Pływalni Odkrytej przy ul. Rekreacyjnej 1. Budynek jednokondygnacyjny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebieralnie, toalety zlokalizowane na parterze budynku, wzdłuż budynku znajduje się podjazd dla wózków. Na tym samym poziomie znajduje się kawiarnia letnia, do której prowadzą dwa niezależne podjazdy. Przebieralnie oraz toalety w budynku socjalnym dostosowane są do osób niepełnosprawnych. Ponadto przed wejściem do obiektu znajduje się duży parking, na którym nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wejście na teren obiektu jednopoziomowy, bezpośrednio z przyległego parkingu, wewnątrz utwardzone alejki gwarantujące swobodny dostęp do całego terenu. Dojazd wózkiem do niecek basenach przez wydzieloną bramkę, brak podnośnika umożliwiającego wejście z wózka do niecki basenowej.
  5. Kręgielnia przy ul. Rekreacyjnej 1. Obiekt parterowy, jednokondygnacyjny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku bezpośrednio z placu. Swobodny dostęp dla osób mających problemy
    w poruszaniu się. W obiekcie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych spełniająca wymogi wynikające z przepisów prawa. Do obiektu bezpośrednio przynależy duży parking, na którym nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Rozmiar czcionki
Kontrast