TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO

II EDYCJA TURNIEJU TAŃCA NOWOCZESNEGO W ŚWIEBODZICACH!
MODERN JAZZ/ JAZZ DANCE
HIP-HOP
BITWY TANECZNE OPEN
KATEGORIE WIEKOWO-POZIOMOWE
SOLO (MODERN, JAZZ, HIP-HOP)
– DEBIUTY 6-10 i DEBIUTY 10-13
-OPEN 6-10 LAT
-OPEN 11-14 LAT
-OPEN POWYŻEJ 14 LAT
DUETY(MODERN, JAZZ, HIP-HOP)
– DEBIUTY 6-10 LAT i DEBIUTY 10-13 LAT
-OPEN 6-10 LAT
-OPEN 11-14 LAT
-OPEN POWYŻEJ 14 LAT
FORMACJE (MODERN, JAZZ, HIP-HOP)
– DEBIUTY 6-10 LAT i DEBIUTY 10-13 LAT
-OPEN 6-10 LAT
-OPEN 11-14 LAT
-OPEN POWYŻEJ 14 LAT
BITWY OPEN (bez kategorii wiekowej)
Regulamin
ORGANIZATOR:
Miejski Dom Kultury w Świebodzicach,
ul. Wolności 13, 58-160 Świebodzice
WSPÓŁORGANIZATOR:
OSiR Świebodzice
Ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice
TERMINY:
data: 13.05.2023 godzina: 8:00-21:00
MIEJSCE:
Stacjonarnie na hali OSiR w Świebodzicach
CEL:
⦁ integracja środowisk tanecznych,
⦁ propagowanie tańca, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
⦁ rozwijanie zainteresowań, pasji i talentów
⦁ przegląd działalności zespołów tanecznych,
⦁ konfrontacja artystyczna.
UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do wszystkich tancerzy bez względu na narodowość.
RAMOWY PROGRAM TURNIEJU:
Prezentacje solowe,duety i formacje będą oceniane przez jury (od 2-5 osób) w trakcie obrad
stacjonarnych. Wybrane prezentacje zakwalifikują się do występów finałowych ,gdzie jeszcze raz
tancerze zostaną ocenieni przez Jury. Dopiero finał wyłoni zwycięzców.
Ocena Jury
W każdej kategorii Jury będzie oceniało następujące elementy:
1.Technika taneczna.
2.Wyraz artystyczny.
3.Dobór i estetyka kostiumów.
4.Opracowanie choreograficzne.
WARUNKI ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia dokonuje się przez system rejestracyjny dostępny na stronie
https://moja.kartazgloszen.pl do dnia 1 maja 2023r., po tym terminie Organizator zastrzega sobie
prawo nieprzyjęcia zgłoszenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, możliwość zgłoszenia się w danej
kategorii tanecznej i wiekowej może zostać ograniczona i zamknięta wcześniej. Warunkiem
uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty
startowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2023r. (liczy się data zaksięgowania środków
na koncie Organizatora).
Harmonogram
Szczegółowy harmonogram imprezy podany zostanie na stronie internetowej MDK Świebodzice
www.mdk.swiebodzice.pl oraz w wydarzeniu na Facebook w dniu 1 maja 2023r.
KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE TANECZNE
W konkursie mogą brać udział solowe prezentacje, duety, oraz formacje, w kilku kategoriach
tanecznych oraz w kilku kategoriach wiekowych. O przynależności do odpowiedniej kategorii
wiekowej dla formacji decyduje wiek średni członków grupy.
SOLO/DUETY/FORMACJE (modern jazz, jazz dance, hip-hop)
Debiuty 6-10, Debiuty 11-13
Open 6-10
Open 11-14
Open powyżej 14
MUZYKA:
Muzyka organizatora w solo i duetach do kategorii Modern Jazz, Jazz Dance i Hip-Hop oraz Bitwy
Freestyle Open
Muzyka własna w kategorii Formacje – należy przesłać do 01.05.2023 na adres mailowy:
julia_tatusko@wp.pl
KATEGORIE TANECZNE (w każdej kategorii limit prezentacji!) :
MODERN JAZZ/ JAZZ DANCE
Techniki jazzowe, modern, taniec współczesny, klasyczny,(miniatury taneczne, inscenizacje, teatr
tańca etc.),
⦁ SOLO Modern Jazz czas prezentacji do 1 min
⦁ DUETY – Duety nie muszą być mieszane – czas prezentacji do 1 min
⦁ FORMACJE – czas prezentacji do 3,5 min
HIP-HOP
wszystkie techniki tańca ulicznego, hip hop, funky, house, breaking, popping, locking, etc.
⦁ SOLO czas prezentacji do 1 min
⦁ DUETY – Duety nie muszą być mieszane – czas prezentacji do 1 min
⦁ FORMACJE – czas prezentacji do 3,5 min
BITWY FREESTYLE (OPEN)
Wszystkie techniki tańca – brak przedziału wiekowego
KATEGORIE WIEKOWE:
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rocznik uczestnika, a nie dokładna data
urodzenia.
Debiutanci dzieci (6 –10 lat), (11-13 lat) – (dzieci, które tańczą swój pierwszy sezon i są po raz
pierwszy na turnieju – kat. Modern Jazz/ Jazz Dance i Hip-Hop)
Open (tancerze, którzy brali więcej niż 1 raz udział w turniejach tanecznych)
– dzieci 6 – 10 lat
– juniorzy młodsi 11 – 14 lat
– juniorzy od 15 lat
Uwaga!
W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii
wiekowych.
W przypadku dużej ilości uczestników o zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie kolejność
wpłynięcia zgłoszeń.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawidłowe wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie ostatecznym do
01.05.2023 (23:59 – zamknięcie zapisów). W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność i
daty przesłanych zgłoszeń!
Uiszczenie opłaty startowej w wysokości: 40 zł od osoby + każde 30 zł za dodatkową kategorię,
płatne na konto ORGANIZATORA do dnia 01.05.2023r.
Miejski Dom Kultury w Świebodzicach ul. Wolności 13
58 -160 Świebodzice BNP Paris Bank Polska SA
26 2030 0045 1110 0000 0229 7470
tytułem WPISOWE (podać zespół, kategorie i miejscowość).
Prosimy o informacje dotyczące wystawienia faktury za startowe.
W przypadku rezygnacji po 01.05.2023 z udziału w turnieju organizator nie zwraca opłaty startowej.
Nie będzie możliwości wpłaty akredytacji w czasie trwania Turnieju.
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub koszt instytucji delegującej.
W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju opłata startowa nie jest zwracana.
W przypadku odwołania terminu Turnieju Tańca z przyczyn niezależnych od Organizatora,
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłat startowych i zaproponowania
alternatywnego terminu imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
KOMISJA SĘDZIOWSKA:
W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi 2-5 osób. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie
lub spornych decyduje Kierownictwo Turnieju (w porozumieniu z sędzią głównym). Organizator
zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu w zależności od sytuacji.
Decyzje Kierownictwa Turnieju są nieodwołalne.
NAGRODY:
Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników dyplomy. Dla finalistów za zajęcie I, II, III
miejsca – nagrody (puchar lub medal) i dyplomy.
Dla wyróżnionych prezentacji – puchary wyróżnienia.
GRAND PRIX – puchar w kategorii bitwy freestyle
Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej
zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie,
publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych
osobowych w materiałach z Turnieju według dyrektywy o RODO.
Koordynatorzy turnieju : oraz Julia Tatuśko
tel. 530 774 801
julia_tatusko@wp.pl
ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO REGULAMINU!
Uwagi końcowe dotyczące przeprowadzenia turnieju na hali OSiR
⦁ Wymiary sceny ok. 8m x 8m.
⦁ Dopuszczone są tylko sytuacyjne próby parkietu bez użycia podkładów muzycznych przed
rozegraniem kategorii !!!
⦁ Dla wszystkich prezentacji jest jednakowe stałe oświetlenie.
⦁ Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
⦁ Ubezpieczenia uczestników dokonują instytucje zgłaszające.
⦁ Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Turnieju.
⦁ Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
⦁ Należy przestrzegać przepisów p. poż. i zasad bezpieczeństwa.
⦁ Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo
nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video I telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich
wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na
wykorzystanie danych osobowych w materiałach z Turnieju według dyrektywy o RODO.