Turniej Tańca Nowoczesnego 2022

Turniej Tańca Nowoczesnego 2022 edycja II

ORGANIZATOR:

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach,
ul. Wolności 13, 58-160 Świebodzice

WSPÓŁORGANIZATOR:

OSiR Świebodzice

Ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice

 

TERMINY:

9 kwietnia 2022 – eliminacje Street Dance solo/ duety

w MDK w Świebodzicach

10 kwietnia 2022 – eliminacje Show Dance oraz Modern

Jazz solo/ duety w MDK w Świebodzicach

9 i 10 kwietnia – Ogłoszenie wyników

w dniu  eliminacji każdego z bloków

16 kwietnia – Udostępnienie wyników na wydarzeniu

21 maja – Finały na Hali OsiR w Świebodzicach

 

MIEJSCE:

1 etap: eliminacje MDK Świebodzice

2 etap: finał – stacjonarnie na hali  OSiR w Świebodzicach

 

CEL:

 • integracja środowisk tanecznych,
 • propagowanie tańca, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zainteresowań, pasji i talentów
 • przegląd działalności zespołów tanecznych,
 • konfrontacja

 

UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do wszystkich tancerzy bez względu na narodowość.

 

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU:

Eliminacje :

 • sobota 09.04.2022 ( Street Dance )
 • niedziela 10.04.2022 ( Show Dance / Modern Jazz )

 

Kategorie solo/ duety, czas prezentacji do 1 minuty (muzyka organizatora).

Szczegółowy plan udostępniony będzie po zamknięciu list.

 

ELIMINACJE :

Prezentacje solowe oraz duety będą oceniane przez jury (od 2-5 osób) w trakcie obrad stacjonarnych w MDK Świebodzice. Wybrane prezentacje zakwalifikują się do występów finałowych na hali OSiR w Świebodzicach, gdzie jeszcze  raz tancerze zostaną ocenieni „na żywo” przez Jury. Zespoły zostaną ustawione na podium w przypadkowej kolejności. Dopiero finał stacjonarny      wyłoni zwycięzców. Za udział w pierwszym etapie Turnieju nie przysługują dyplomy ani nagrody.

Wszystkie wyniki, wyróżnienia i zaproszone do finałów duety czy prezentacje solowe, znajdą się na stronie wydarzenia w dniu 16.04.2022.

 

Formacje taneczne wraz z bitwami Freestyle będą prezentowane i rozgrywane od razu stacjonarnie na miejscu w finałach! (nie biorą udziału w eliminacjach) !

Ocena Jury
W każdej kategorii Jury będzie oceniało następujące elementy:

1.Technika taneczna.

2.Wyraz artystyczny.

3.Dobór i estetyka kostiumów.

4.Opracowanie choreograficzne.

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia dokonuje się przez system rejestracyjny dostępny na stronie https://moja.kartazgloszen.pl do dnia 5 kwietnia 2022r., po tym terminie Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, możliwość zgłoszenia się w danej kategorii tanecznej i wiekowej może zostać ograniczona i zamknięta wcześniej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2022r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie Organizatora).

 

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram imprezy podany zostanie na stronie internetowej MDK Świebodzice www.mdk.swiebodzice.pl oraz w wydarzeniu na Face book w dniu 05.04.2022r. (harmonogram eliminacji).
Do 10.05.2022r. zostanie podany harmonogram finałów Turnieju Tańca.
21.05.2022r – Finały Turnieju Tańca Nowoczesnego oraz bitwy taneczne.

KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE TANECZNE

W konkursie mogą brać udział solowe prezentacje, duety, oraz formacje, w kilku  kategoriach tanecznych oraz w kilku kategoriach wiekowych. O przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej dla formacji decyduje wiek średni członków grupy.

 

MUZYKA:

Muzyka organizatora w eliminacjach do kategorii Modern Jazz oraz Street Dance.

Muzyka własna w kategorii Show Dance.

 

KATEGORIE TANECZNE (w każdej kategorii limit prezentacji!) :

 

MODERN JAZZ

Techniki jazzowe, modern, taniec współczesny, klasyczny,(miniatury taneczne, inscenizacje, teatr tańca etc.),

 

 • SOLO Modern Jazz czas prezentacji do 1 min
 • DUETY – Duety nie muszą być mieszane – czas prezentacji do 1 min
 • FORMACJE – czas prezentacji do 4 min

 

SHOW DANCE

prezentacje artystyczne wybranego tematu przy użyciu technik tanecznych

 

 • SOLO czas prezentacji do 1 min
 • DUETY – Duety nie muszą być mieszane – czas prezentacji do 1 min
 • FORMACJE – czas prezentacji do 4 min

 

STREET DANCE

wszystkie techniki tańca ulicznego, hip hop, funky, house, breaking, popping, locking, etc.

 

 • SOLO czas prezentacji do 1 min
 • DUETY – Duety nie muszą być mieszane – czas prezentacji do 1 min
 • FORMACJE – czas prezentacji do 4 min

 

BITWY FREESTYLE (OPEN)

Wszystkie techniki tańca – brak przedziału wiekowego

KATEGORIE WIEKOWE:

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rocznik uczestnika, a nie dokładna data urodzenia.

 

 • Debiutanci dzieci 6 – 12 lat (dzieci, które tańczą swój pierwszy sezon i są po raz pierwszy na turnieju – Modern Jazz i Street dance)

– dzieci 6 – 10 lat

– młodzież 11 – 14 lat

– młodzież od 15 lat

Uwaga!

 W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych.

 

W przypadku dużej ilości uczestników o zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawidłowe wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie ostatecznym do 05.04.2022 (23:59 – zamknięcie zapisów). W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność i daty przesłanych zgłoszeń!

Uiszczenie opłaty startowej w wysokości: 35 zł od osoby + każde 15 zł za dodatkową kategorię, płatne na konto ORGANIZATORA do dnia 05.04.2022r.

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach ul. Wolności 13

58 -160 Świebodzice BNP Paris Bank Polska SA

26 2030 0045 1110 0000 0229 7470

tytułem WPISOWE (podać zespół, kategorie i miejscowość).

 

Prosimy o informacje dotyczące wystawienia faktury za startowe.

W przypadku rezygnacji po 05.04.2022 z udziału w turnieju organizator nie zwraca opłaty startowej.

Nie będzie możliwości wpłaty akredytacji w czasie trwania Turnieju.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub koszt instytucji delegującej.

W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju opłata startowa nie jest zwracana.

W przypadku odwołania terminu Turnieju Tańca z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłat startowych i zaproponowania alternatywnego terminu imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.

 

PŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO JEST JEDNORAZOWA – FINALIŚCI ZAPROSZENI DO II ETAPU NIE UISZCZAJĄ DODATKOWEJ OPŁATY!

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA:

W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi 2-5 osób. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje Kierownictwo Turnieju (w porozumieniu z sędzią głównym). Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu w zależności od sytuacji. Decyzje Kierownictwa Turnieju są nieodwołalne.

 

NAGRODY:

Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników dyplomy. Dla finalistów za zajęcie I, II, III miejsca – nagrody (puchar lub medal) i dyplomy.

Dla wyróżnionych prezentacji – puchary wyróżnienia.

GRAND PRIX – puchar w kategorii bitwy freestyle

Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z Turnieju według dyrektywy o RODO.

Koordynatorzy turnieju : Adrianna Sass oraz Julia Tatuśko

tel. 691 803 292 / 530 774 801

roztanczonymdk@wp.pl

 

ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO REGULAMINU!

 

Uwagi końcowe dotyczące przeprowadzenia eliminacji w MDK Świebodzice oraz finałów na hali OSiR

 • Wymiary sceny 8m x 8m.
 • Festiwal zostanie rozegrany wobec obowiązujących obostrzeń, regulaminów i zasad związanych z pandemią COVID – 19
 • Dopuszczone są tylko sytuacyjne próby parkietu bez użycia podkładów muzycznych przed rozegraniem kategorii !!!
 • Dla wszystkich prezentacji jest jednakowe stałe oświetlenie.
 • Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w
 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami
 • Ubezpieczenia uczestników dokonują instytucje zgłaszające.
 • Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę
 • Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video I telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i        emisję  w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z Turnieju według dyrektywy o RODO.
 • Należy przestrzegać przepisów poż. i zasad bezpieczeństwa.
 • Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika w mediach społecznościowych
 • Zespoły zobowiązane są do przygotowania utworu w pliku komputerowym MP3 i przekazania akustykowi przed wystąpieniem grupy (zaleca się przygotowanie kopii zapasowej!)
 • Trener, instruktor, opiekun nie może brać udziału w zawodach jako członek formacji
 • Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje delegujące / zgłaszające
 • Organizator nie sprawuje opieki nad Uczestnikami Turnieju
 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia bez obuwia
 • Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć lub porysować podłoże
 • Niedozwolone jest używanie rekwizytów mogących porysować lub zniszczyć parkiet
 • Należy przestrzegać przepisów p. pożarowych i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w hali
 • Zgłaszający (trener, opiekun) ma obowiązek poinformowania rodziców o RODO.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Organizatorem Imprezy jest MDK Świebodzice, ul. Wolności 13, 58-160 Świebodzice,
 2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).
 3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako

„RODO”, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest MDK Świebodzice
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Aneta Sterna kontakt do IOD: swiebodzice@pl.
 • dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji Imprezy, a w przypadku danych osobovôłch w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
 • odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
 • dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
 • Uczestnicy posiadają prawo dostępu do freści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;
 • Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały

 

Zostaw komentarz

Rozmiar czcionki
Kontrast